நடிக ர் விஜ ய்யி ன் நண் பர் ச ஞ்சீ விற்கும், நடி கை வணி தாவி ற்கும் இப்ப டியொ ரு உற வா – அட, இ து தெரியா ம போ ச்சே ஷா-க் ஆ னா ரசி க ர்கள் !!

நடிக ர் விஜ ய்யி ன் நண் பர் ச ஞ்சீ விற்கும், நடி கை வணி தாவி ற்கும் இப்ப டியொ ரு உற வா – அட, இ து தெரியா ம போ ச்சே ஷா-க் ஆ னா ரசி க ர்கள் !!

ஹீரோயின் யு ம் பிக் பா ஸ் போட்டி யாள ர்க ளில் ஒரு வரு மான வனி தா அவ்வ ப்போது தனது சமு க வலைதள ப க்க த்தில் பு கை ப்பட ங்க ளை ப திவு செ ய்வார். அந்த வ கையி ல் தற்போ து கல்யாணம் விழா ஒன்றி ல் எடு த்த பு கை ப்பட த்தை சமூக வலைத்த ளத் தில் ப திவு செய் திருந் தார் வனி தா.

அ தில் நடிக ரும், த ளப தி விஜ ய்யி ன் நெரு ங்கி ய நண் ப ருமான சஞ்சீ வுடன் எ டுத்த பு கை ப்படத் தை ப தி. வு செய்து , அவ ர் ‘என்னு டை ய சகோ த ரர்’ என் று குறிப்பி ட்டு உள்ளார்.இதை யடுத் து நெட் டிசன்க ள் ’சஞ் சீவ் எப் படி உங்க ளு க்கு சகோ த ரர் ஆவார்’ என்று கேள் வி எழுப் ப னார்கள்.

இத ற்கு வனி தா ’த ன்னு டைய தாயா ர் மஞ்சு ளாவி ன் சகோ தரி ஷ் யாமளா மகன் தான் சஞ்சீ வ் என்று ம், அதனா ல் சஞ்சீ வ் எனக்கு ச கோதரர் தா ன்’ என் று குறி ப்பிட்டு ள் ளார்.வனிதாவுக்கும் சஞ்சீ வ்க்கு ம் இடை யே அக் கா த ம்பி உற வு என்பது தற்போ து பலரு க்கு ம்

தெரி ந்த நி லையி ல் அ னைவ ரும் ஆச்ச ரியப் பட்டு வ ருகி ன்ற னர்.என்ன தா ன் அண் ணன் தங் கை உடன் பிற ந்து வள ந்தா லும் அவ ருக் கு யா ரும் து ணை இல் லை கட் டிய கண வர் கள் மூன் று பேறு இருந் தாலு ம் .

அவ ர் கள் து ணை யும் ஹீரோயின் வனி தா வி ஜய குமா ருக்கு இல் லை அவ ர் பெ ற்ற முதல் குழந்தை ஆண் குழ ந்தை ஆனால் பல பி-ர-ச-னைக-ள் வந்த தால் வனி தா விஜயகு மார் அவ ர் மக னை பி ரி ந் து வி ட் டா ர் .இப் போது வருடன் ஆறுத லாக இருப் பது அவ ர்கள் இரு மக ள் மட்டும் தா ன்.

எத் தனையோ வ-லி-க-ளை தா-ண்-டி வந்த ஹீரோயின் வனி தா விஜ யகு மார் இன்னு ம் தன மக ன் தந் தை அவருட ன் பிற ந்த சகோ தரிக ளிடம் சே ரும் ஆ-சை மன தில் இருந் து கொண் டேதான் இருக் கிறது .என்றா வது ஒரு நாள் என் மக ன் என்னை பு ரி. ந் து கொண் டு வருவா ன் என அ-டி-க-டி கூறு வார்.

தொடர்புடைய பதிவுகள்

Leave a Reply