ஹீரோ த லைவாசல் வி ஜயின் மக ளை பார் த்துள்ளீ ர்களா.? புகைப்ப டத்தை பார் த்து இவரா என்று அதி ர்ச் சியில் உள்ள ரசிக ர்கள்..!! வைர லாகும் கா ட்சி இதோ..!!

சினிமா

இந்த கால த்தில் சி னிமாவை பொறு த்தவரை ப லரும் வாய் ப்பு தே டி வருகி ன்றார் கள். மேலும், அந்த கால த்தில் இரு ந்தே த ன்கெ ன்று ஒரு இட த்தை பி டித்து வருகி றார். அந்த வ கையில்ஹீரோ த லைவாசல் VIJAY ஒரு இந் தி ய திரை ப்படம், தொ லைக் கா ட்சிஹீரோ மற்றும் ட ப்பி ங் கலை ஞர் ஆவார். இவர் 1962 ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதி இ ந்தி யாவி ன் தமி ழ் நாட் டின் கன் னி யாகும ரியி ல் பிற ந்தார் என் பது கு றிப் பிடதக் கது.


மேலும், அவர் பல த மிழ் மற்றும் மலை யாள திரை ப்பட ங்க ளில் மு க்கிய மாக நடி த்துள் ளார் என் பது கு றிப் பிடதக் கது.ஹீரோ விஜ ய்யின் முதல் திரை ப்படம் தான் த லைவாச ல் இது அவரது நடிப்பு க்கான பாராட் டுகளைத் தொடர் ந்து. அந்த திரை ப்பட த்து க்கு பிறகு தான் த லைவா சல் விஜய் என் று மாரி யாது.


அவரது மேடைப் பெய ரின் ஒரு ப குதி யாக மா றியது. ஆர். சுகுமா ரனின் 2010 மலை யாள தி ரை ப்ப டமான யுக பு ருஷ னில் நாரா யண கு ருவா கஹீரோ த லைவா சல் விஜய் நடி த்தார்.ஹீரோ த லைவா சல் விஜய் பொது வாக து ணை மற்றும் க தாபா த்திர வே டங்க ளில் கா ணப்படு கிறார்.


நடிகர் த லைவா சல் வி ஜய், த னது தொ ழில் வா ழ்க் கையி ல் 25வருடம் க ளு க்கும் மே லாக 200க்கும் மேற் பட்ட திரை ப்பட ங்களி ல் ந டித் துள் ளார் என்பது குறி ப்பிடத க்கது. அதனை தொட ர்ந்து இ ந்தி ய திரைப்பட ந டிகர் மற்றும் தொ லைக் காட்சிஹீரோ ஆவா ர். இவர் த மிழ், தெலு ங்கு, மலை யாள ம் ஆகிய மொ ழிகளி ல்

திரை ப்பட ங் கள் மற் றும் தொ லைகா ட்சி தொடர்க ளிலும் நடித்து வருகி றார். இவர் ஒரு நடி கராக மட்டு மில்லாமல் ஒரு ஒ ப்ப னை க லைஞ ரும் கூட ஆவா ர். இவர் 1992 -ம்வருடம் வெளி வ ந்த த லைவாசல் திரைப்ப டத் தில் அறிமு கமா ன தால் இவர் த லைவாசல் விஜய் என்று அறி யப்படு கிறார்.

தற்போது இவ ரது ம களி ன் புகை ப்ப டம் ச மூக வ லை த்தள ம் பக்க த்தில் வெளி யானது.

முதன் மு றையாகஹீரோ த லைவாச ல் விஜ யின் மக ளில் புகை ப்பட த்தை வெளி யிட்டு உள் ளார்.

அந்த புகை ப்படம் தான் த ற்போது ச மூக வ லை த்தள ம் பக்க த்தில் வைர ளாக பர வி வருகி ன்றது…

Leave a Reply