ஹீரோ அ ம்பானி ச ங்கர் என் னவானார் தெரி யுமா.? சி னிமாவை விட் டு வி லகி ப ரிதாப மான நி லையில் இரு க்கும் நடிகர்..!! இணைய த்தில் வைர லாகும் த கவல்..!! இதோ

சினிமா

சி னிமாவை பொறு த்தவரை தி றமை இ ரு ந் தா ல் ம ட்டுமே நீ ண்ட ஆண் டுகள் சி னிமா து றையில் இரு க்க மு டியும். அந்த வகையில் த மிழ் சி னிமா உ லகி ல் நகை ச்சு வை நடி கராக வ லம் வந்தவர் தான் நடிகர் அம்பானி சங்கர். தற்போது நடிகர் அம்பானி ஷங்கர் என்ன செ ய்கி றார்.

? என்று பல ருக் கும் தெ ரியா மல் இரு ந்தது என்பதை ப ற்றி தான் தற்போது பா ர்க்க ப் போ கிறோ ம். நடிகர் அம்பானி சங்கர் தனது வா ழ்வி ல் முன் னேறி வ ருகி ற ஒரு நகை ச்சு வை நடிகர் ஆவார்.

இவர் சி னிமா உ லகி ல் உ யரம் ஒரு த டையி ல்லை எ ன்பத ற்கு உ தா ர ண மா க இவர் உள் ளார் என்பது கு றி ப்பி ட த் த க் க து. தன்னு டைய க டுமை யா ன உழை ப்பி னாலு ம் வி டா மு யற்சியா லும்


பல திரை ப்பட ங்க ளில் நடித்து ம க்க ள் ம த்தி யில் ஒரு பி ரப லம் அ டைந்து ள்ளார். மேலும், நடிகர் அம்பானி சங்கம் த ன்னு டைய தனி த்துவ மான நடி ப்பி ன் மூ லம் ரசி கர்க ள் ம னதில் தன க்கெ ன ஒரு இ டத் தையு ம் பிடி த்து ள்ளார்.

இவர் நடிகர் அஜி த்தின் ஜி திரை ப்பட த்தி ன் மூ லம் தா ன் அம்பா னி சங்கர என்று த மிழ் சி னிமா விற்கு அ றிமுக மானா ர்.


அதன் பிறகு நடிகர் க ருணா ஸ் மற்றும் அ ம்பானி சங்கர் இணை ந்து நடித்த திரை ப்படம் தா ன் அ ம்பாசமு த்திர ம் அம்பானி. மேலும், இவர் அம் பாசமு த்திரம் அம்பானி என்ற திரை ப்பட த்தி ன் மூ லம் சினி மா உ லகி ல் தன க்கென ஒரு அ டையாள த்தை உ ருவா க்கிக் கொண் டார் எ ன்பது குறி ப்பிடத க்கது.


அந்த திரை ப்பட த்தி ற்கு பிறகு தான் இ வரு டைய பெயர் அ ம்பானி சங்கர் என்று அழை க்க ப்ப ட்டனர். இவர் 35க்கும் மே ற்ப ட்ட திரை ப்பட ங்களி ல் நடி த்து ள்ளார்.

Comedy-Actor-Shankar-And-Monika-Nandhini-Marriage-Photos

மேலும், இவர் 2012ஆம் வருடம் மோனிகா நந் தினி என்ற பட் டதாரி பெ ண் ணை கல்யாணம் செய்து கொ ண் டார்.

Leave a Reply