ஹீரோயின் பிரபுவின் மகன் தெரியும் ஆனால் மகள் யாருன்னு தெரியுமா?? பேசாமல் இவங்களும் நடிக்க வந்திடலாம் போல!!

சினிமா

பொ துவாக சி னிமா உல கி நடி கைக ள் நீ ண்ட கால ங்கள் சி னிமாவில் நடி ப்பது கிடை யாது. ஆ னால், நடிக ர்கள் மட்டும் இ ன்று வரை சி னிமாவில் நடி த்து வருகி ன்றா ர்கள்.

அந்த வ கையில் இவ ரும் ஒ ருவர். மேலும், 90 காலக ட்டங்க ளில் த மிழ் சி னிமாவி ல் பி ரபல திரை ப்பட நடிக ராக தி கழ்ந் து வ ந்தவர் தான் நடிகர் பிர பு. இவர் மறை ந்த நடிகர் தி லகம் சிவா ஜி கணேச னின் மக னாவா ர்.


இவர் த மிழ், தெலு ங்கு, மலை யாளம், கன் னடம் போ ன்ற பல மொழி திரை ப்படங்க ளிலும் நடி த்துள் ளார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. பிறகு 1982 ஆம் வருடம் இய க்குனர் சி டி ராஜே ந்தர் இயக்க த்தில் வெ ளிவந்த ச ங்கி லி என்ற திரை ப்பட த்தில் மு க்கிய க – தா பா த் தி ர த்தில் நடி த்த பிற கு தான் த மிழ் சி னிமாவில் அ றிமுகமா னார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது.


அந்த வ கையில் அ திசய பி றவிக ள், உ ங்க வீட்டு பி ள்ளை, சின்ன த்தம்பி, ஒரு சி ஷ்யன், அக் னி நட்ச த்திரம், தர்ம த்தின் தலைவன், வெற் றி விழா, உத்த மராசா பசு ம்பொன், பா ஞ்சால ங்குறிச்சி, சந்தி ரமுகி, தா மிரப ரணி, பி ல்லா, கந்தசாமி, சில ம்பாட்டம் போ ன்ற ஏரா ளமான திரை ப்பட ங்களில் நடி த்துள் ளார் ந டிகர் பிரபு.

இதனை தொடர் ந்து 1991ஆம் வருடம் இய க்குனர் வா சு இயக்க த்தில் வெ ளிவந்த சின்ன த்தம்பி என்ற திரை ப்பட த்தில் சி றந்த நடி ப்பிற் காக த மிழக அ ரசின் திரை ப்பட விரு தை பெ ற்றார். தனது சிற ப்பான நடி ப்பால் ம க்கள் ம த்தியில் மி குந்த வரவே ற்பு பெற் றதோடு தன க்கென தனி ர சிகர் பட் டாளத் தையே வை த்திரு ந்தார் ந டிகர் பிரபு.


மேலும், ந டிகர் பிரபு பு னிதா எ ன்பவ ரை கல்யாணம் செ ய்து கொ ண்டார். இவ ர்க ளுக்கு விக்ரம் பி ரபு என்ற ஒரு ம கனு ம் ஐஸ்வ ர்யா பிரபு என்ற ம களு ம் இரு ந்தனர். இவரது மக னான வி க்ரம்பி ரபு தற்போது த மிழ் சி னிமாவில் பி ரபல நடிக ராக வ லம் வருகி றார்.

மேலும், 2012ஆம் வருடம் இய க்குனர் பி ரபுசா லமன்
இய க்கத் தில் வெ ளிவந்த கும்கி என்ற திரை ப்பட த்தில் நடி த்து த மிழ் சி னிமாவி ல் அ றிமுகமா னார் நடிகர் வி க்ரம் பிர பு. அந்த வ கையில் இவ ன் வேற மாதி ரி, வெள் ளக்கார த்துரை, வாகா, வீ ரசி வாஜி, பு லிகு த்தி பா ண்டி போன்ற ஏரா ளமான திரை ப்பட ங்களில் நடி த்துள் ளார்.

இந்த நி லையில் ந டிகர் பிர புவுக்கு ஐ ஸ்வர்யா என்ற மக ள் இரு ப்பதை யாரு க்கும் தெரி யாது. இந்த நி லையில் சமீப த்தில் நடிகர் பி ரபு தனது ம னை வி மற்றும் மக ளுடன் இரு க்கும் புகை ப்பட ங்க ளை ச மூக வலைத ளங்க ளில் வெளி யிட்டு இரு ந்தார். அந்த புகை ப்படம் தான் த ற்போது வைர ளாக பர வி வருகி ன்றது…

Leave a Reply