ஹீரோயின் அனுஷ் காவி ற்கு ம் நிச்ச ய தார் த்த ம் நடந் து உள்ளது ..?? யார் மாப்பிள்ளை தெரியுமா உங்களுக்கு இதோ ??

ஹீரோயின்  அனுஷ் காவி ற்கு ம் நிச்ச ய தார் த்த ம் நடந் து உள்ளது ..?? யார் மாப்பிள்ளை தெரியுமா உங்களுக்கு இதோ ??

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

ஹீரோயின் அனுஷ் காவி ற்கு ம் நிச்ச ய தார் த்த ம் நடந் து உள்ளது ..?? யார் மாப்பிள்ளை தெரியுமா உங்களுக்கு இதோ ??

அனுஷ் கா ஒரு இந்திய திரை ப்பட ஹீரோயின் யா வார். இவர் தமிழ், தெலு ங்கு ஆகிய 2 மொ ழி களில் ம ட்டும் நடித் து வ ருகி றார். இ வர் நடித்த சில திரைப் பட ங்கள் ம லையா ளத் திலும், இ ந்தியி லும் மொழி மாற் றம் செய்து திரையி டப்பட் டுள் ளது . இவர் கர் நாடக மாநி லத்தில் உள்ள மங்க ளூ ரில் பி றந் தவர் .

ஆர ம்ப த்தில் நடிப்பதில் விருப்ப மி ல்லாத ஹீரோயின் அனு ஷ்கா வந் த வாய்ப் புகளை தட்டி க்க ழித்தார்.பின் னர் 2005-ம் வருடம் தனது முதல் திரை ப்ப டமாக பூரி ஜக ன்நா த் இய க்கத்தி ல் நாகார் ஜூனா வுடன் இ ணை ந்து நடித்தார்.


இத் திரை ப் படம் பெரிய வெற் றியை க் கொடு க்க வில்லை என் றா லும் நடிகை அனுஷ்கா விற் கு ஒரு நல்ல துவக் க த்தை கொடுத்தது.இத னை தொடர் ந்து 2006 ம் ஆ ண்டு ரெ ண்டு எனும் திரைப்பட த்தில் மாத வ னுடன் ந டித்து த மிழில் அ றிமுக மானா ர். இதன் பின் னர் கடந்த பத்து வ ருட ங்களி ல் 40-க் கும் மே ற்பட்ட திரை ப்படங் களில் நடித்து வந் தார் .


மேலும் மாறுபட்ட கதை அம் சங்க ளைக் கொ ண்ட திரை ப்ப டங்க ளாக தேர்ந்தெ டுத்து, அதற்கா க முழு சிரமத் தை எடு த்து நடித்து வந்தார் . அப் படி அவர் இஞ்சி இடுப்ப ழகி எ ன்ற திரை ப்படத் திற்கா க உடல் எடை யை அதிக ரித் தார்.இ தன் பின்பு இ வரால் உடல் எ டையை கு றைக்க முடிய வில்லை. இத னால் இ வ ர் பல திரை ப்ப டங்களில் 2 ந்து நி ரா கரிக்கப் பட்டர் .

இப்ப டி யொரு நி லை யில் பட வா ய்ப்பு இ ன்றி தவித் து வந்த நடி கை அ னுஷ் கா விற்கும் பி ரபல முன்ன ணி நடிகர் நாகார் ஜுனா வின் மகன் நாக சை தன் யாவிற்கும் நிச்சய மாகி விட்டதா க வதந்தி கள் பர வியது.மே லும் நடிகர் நாக சைத ன்யா கடந்த சில மாதங் க ளுக்கு முன் பாக தா ன் தனது மனை வி சம ந்தா வை விவா கர த்து செ ய்துள் ளார் .


அந்த வ கை யில் இ ந்த வி ஷ யமா னது நடிகர் நா கார் ஜு னா வுக்கு தெரி ந் தவுட ன் நா கசை தன் யாவு க்கும் , அ னுஷ் காவு க்கும் கான்பி ரன்ஸ் கால் போட்டு ள்ளா ர் .உனக்கும், அனு ஷ் காவு க்கும் நிச்ச ய மாகி விட்ட தா மே, என்னி டம் கூட சொல் லவில் லை எ ன்று கூறி யுள் ளார். பின் னர் நீண் ட நேரம் பேசி உண் மை தெரிந் தவுடன் சிரித் துக் கொ ண்டே 2 ந்தா ராம் . மேலும் கடை சியில் த யா ரிப்பா ளர் ஒருவர் செ ய்த வே லை தான் இது எ ன்று அ னு ஷ்கா தெரிவி த்த தாக வும் நாகர் ஜுனா தெரி வித் துள் ளார் .


இதே போல நடி கை அனு ஷ் காவுக் கும் பி ரபல தொ ழில திபர் ஒருவ ரு க்கும் விரை வில் திரு மண ம் என்ற செய்தி யும் வெ ளியா கியது . ஆ னால் அத ற்கு மு ற்றுப் புள்ளி வை க்கும் வித மாக இப்போ து நான் தி ரும ணம் செய்து கொள் ள போவதி ல் லை . ஏனெ னில் நா ன் சினி மாவில் தவற விட்ட வாய் ப் பை மீண்டும் பிடிக்க வே ண் டும் என்று கூறியு ள் ளார் நடி கை அ னுஷ்கா அ வ ர்கள் …

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

Leave a Reply