வழக்கு எ ண் 18/9 படத்தின் மூலம் தமிழ்த்திரையுலகில் அறிமுகமான ஹீரோயின் மணிஷா யாதவ் இப்போ என்ன ஆனார்? இணையத்தில் வைரல் ஆகிறது !!

சினிமா

பொதுவாக திரைப்படங்களில் இன்று ஆபா சம் த விர்க்க மு டியா தது ஆகி விட்டது. து ளிகூ ட ஆ பாசம் கா ட்டாமல் ந டிக்கும் ஹீரோயின் கள் இ ப்போதெ ல்லாம் பீ ல்டில் நி ற்பதே இ ல்லை.

இ தனா லேயே இ ழுத்து போ ர்த்தி ந டிக்கும் ஹீரோயின் கள்கூ ட த ங்கள் ஜா கையை க வர்ச்சியை நோக்கி திருப்புகின்றனர்.

ஆனால் இங்கே ஒரு ஹீரோயின் சினிமா க வ ர்ச் சி க் கே ச வால்வி டுவதுபோ ல் நி ஜவா ழ்க்கையில் இ ருக்கிறார்.


இதுகுறித்து தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.வ ழக்கு எ ண் 18/9 படத்தின் மூலம் தமிழ்த்திரையுலகில் அறிமுகமானவர் ஹீரோயின் மணிஷா யாதவ். இந்த படமே இவருக்கு தென்னிந்திய சர்வதேச திரைப்பட விருதுகள்,

தெற்காசிய விருது, 7vijay விருது, சிறந்த அறிமுக ஹீரோயின் க்கான விருது, தேசிய திரைப்பட விருது என பலவிருதுகளையும் வாங்கிக்கொடுத்தது.


அதன் பின்னர் ஒருசில படங்களில் த லைகா ட்டிய இவர், இந்த ஆ ண்டின் தொ டக்கத்தில் தொ ழிலதி பர் ஒ ருவரை திருமணம் செ ய்து செ ட்டிலா னார்.

Leave a Reply