ல ண்ட னில் இவ் ளோ பெ ரிய பி ரபல மா மெ ர்ச ல் பட த் தில் ஏர் போ ர்ட் காட் சி யில் வரு ம் இந் த பெ ண் ..?? அட இத் தன நா ளா இ து தெரி யா ம போ ச் சே ..!! என் ன வெ ன்று நீங் க ளே பாரு ங் க

ல ண்ட னில் இவ் ளோ பெ ரிய பி ரபல மா மெ ர்ச ல் பட த் தில் ஏர் போ ர்ட் காட் சி யில் வரு ம் இந் த பெ ண் ..?? அட இத் தன நா ளா இ து தெரி யா ம போ ச் சே ..!! என் ன வெ ன்று நீங் க ளே பாரு ங் க

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

தமிழ் சினி மாவி ன் தற் போ து தவி ர்க்க மு டியா த ஹீரோ க மா றி உள் ளா ர் நடிக ர் வி ஜய் அவ ர்கள். இவரின் தற் போ தை ய படங் கள் வி மர்சன ரீ தியாக வு ம் ,வசூல் ரீ தி யாக வும் உச்ச த்தை தொட்டு வருகிறது என் று கூட சொ ல்ல லாம் .

ஆனா ல் அந்த இட த்திற் கு வருவதற்கு அவ ரின் விடா முயற் சியே முக்கிய கா ரணம். மே லும் விஜய்- அட்லி ஜோடி என் றாலே அந்த படம் பிளாக் பஸ்டர் ப டமாகத் தான் இருக்கும் என்று கூறு வார்கள் . அ ந்த வ கை யில் தொ டர் ந்து விஜ ய்யு டன் மூ ன்று வெ ற்றிப் படங்க ளை கொ டுத் து அ சத்தியு ள் ளார் இய க்கு னர் அட்லி அவ ர்கள் .


அந்த வ கை யில் இவர்க ளின் கூட்ட ணி யி ல் வந்த 2 படம் தா ன் மெ ர்சல் . இந்த படம் வெ ளியா கி நல்ல வர வே ற்பை பெற்றது . இ ந்த பட த்தி ல் வந்த பல காட்சிகள் ம க்க ளை ஈர்த் தது .அப் படி இந்த பட த்தில் இ ம்பெ ற்ற ஏர்போ ர்ட் காட் சி கள் ரசிக ர்க ளை கவர் ந்த து என்று கூட சொ ல் ல லாம். இ ந்த கா ட்சியில் கடை சி யாக விஜ ய்யுட ன் சே ர்ந்து ஒரு சி ல நிமி ட கா ட் சி யில் ஒரு பெ ண் நடித்தி ருப் பார்.

இவர் வெ றும் ஒ ரு நிமி ட த்திற் கும் கு றைவா ன காட்சி யில் வந் தா லும் அ வ ரை பல ரும் நினை வில் வை த்தி ருப் பார்கள். அந்த காட் சி யில் வி ஜயி டம் வந்து மன் னிப் பு கே ட்டு பேசு வார் . இவர் உ ண் மை யில் ஒரு இல ங் கை பெண் ம ணி ஆவார் . இவரி ன் பெயர் விஜே ஷா னா மகே ந்தி ரன். ல ண்ட னில் உள்ள ஒரு தொ லை க்கா ட்சி நிக ழ்ச்சி யை தொகு த்து வழ ங்கும் அள விற்கு வ ளர் ந்து இ ருக்கும் பெண் ணா வார் .

மே லும் ல ண்ட னி ல் இ ருக் கும் பிரப லமா ன தமிழ் தொ லைக் காட்சி சேன லான ஐ பிசி தமிழ் எ ன்ற சே ன லில் இவ ர்தா ன் தொகுப் பாளி னியா கவும் இரு ந்து வ ருகி றார். மேலும் மெர் சல் படத்தி ற்கு மு ன் பே ஒரு சில படங்களில் கூட நா யகி யா க நடி த்தி ருக் கிறார். சினி மாவி ல் அதி கமா க நடித் து வந்த இ வர் ஒ ரு சில கார ண ங் களு க்காக கிட்ட த் தட்ட 12 வருட ங்க ள் சி னிமா வை வி ட்டு வி லகியி ருந் தார் .


பின் ன ர் பல வரு டங்க ளுக்கு க ழித்து தான் இவ ர் மெ ர்சல் படத்தில் நடித் தி ருந் தார். மேலும் இவர் ச – மீ ப த் தி- ல் அளித்த பேட்டியில் விஜய் anna வை நான் முத ன் முத லாக பார்த்த போ து எனக் கு பெரிய ஒரு ஷா க்கா க இரு ந்த து. அவர் மிகவும் அமை தியாக இ ருந்து வ ருப வர் . ஒரு மிகப் பெரி ய ஸ்டார் நடிகர் இப்படி இருக்க முடி யுமா எ ன்று எ ன க்கு வி யப்ப ளிக் கும் வகை யில் அவர் இ ருந் தார் என் று கூ றியு ள் ளார் விஜே ஷா னா மகேந் திர ன் அ வர் கள் …

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

Leave a Reply