ம ன்மத ன் பட ஹீரோயின் – னா சி ந்துவா இது.? ஆ ளே அடை யாளம் தெரி யாத அளவு க்கு மா றிவிட் டாரே..!! புகை ப்பட த்தை பார் த்த நீங்களே ஷா க் ஆ கிடுவி ங்க..!! இணையத்தில் வைரல் ஆகிறது !!

சினிமா

நடிகை சி ந்து துலா னி ஒரு இ ந்தி ய திரை ப்படஹீரோயின் ஆவார். இவர் தெலு ங்கு மட்டும் அல் லாமல் த மிழ், கன் னடம், இ ந்தி போன்ற ப ல்வே று மொ ழிக ளில் ப ணியா ற்றும் ஒரு இ ந்தி யஹீரோயின் ஆவார். இவர் டோ லானி 1983 ஜூலை 19 அன்று இ ந்தி யாவி ன் மும் பையில் பிறந் தார்.

அவர் வட க்கில் ஒரு ஃபேர் & லவ்லி கிரீம் மா – ட ல் பெ ண் ணா கவும், வெ ற்றிக ரமான நடி கையா கவும் இரு ந்து ள்ளார் என்பது குறிப்பி டத்த க்கது.ஹீரோயின் சி ந்து துலா னி தெலு ங்கு திரை ப்படமான ஐத்தே மூ லம் தனது வாழ் க்கை யைத் தொட ங்கி னார். அதன் பிறகு தெலு ங்கில் அவரது முதல் பிர பலமா ன திரை ப்படம் அதனொ க்கடே. அ ப்படி த்தான் கு றுகிய கால அ ளவில் நடிப்பில் உ ச்ச த்தில் இரு ந்தார்ஹீரோயின் சி ந்து து லானி.


அதன் பிறகு ஹீரோ தனுஷ் நடித்த சு ள்ளான் தி ரைப் படம் மூ லம் த மிழ் திரை யுலகு க்கு அறி முக மானஹீரோயின் சி ந்து து லானி. அந்த திரை ப்பட த்தின் வெற் றி யால் வெ குவா கப் பேச ப்பட் டார். அதனை தொடர் ந்து ஹீரோ சிம் புவுக்கு ஜோ டியாக இவர் நடித்த ம ன்மதன் திரை ப்படம் பட்டி தொ ட்டியெ ங்கும் ஹி ட் அடி த்தது.


இந்த திரை ப்படம் பெரும் வெ ற்றிபெ ற்றா லும்ஹீரோயின் சி ந்து து லானிக்கு த மிழி ல் பெரிய வா ய்ப் புகள் இல்லை. பின்னர், அவர் பல தெலு ங்கு மற்றும் க ன்னட திரை ப்பட ங்களி லும் வி கிரா முடன் மஜாவிலும் தோ ன்றியு ள்ளார். பின் சோ னி டிவியில் ஒ ளிபர ப்பா ன குடு ம்ப என்ற தொ லை க்கா ட்சி தொட ரிலும் அவர் நடி த்தார்.

பிறகு மணிர த்ன த்தின் மேடை நி கழ் ச்சி யான நேத்ரு இ ந்த்ரு நாலை ஆ கி யவ ற்றில் அவர் ஒரு பகு தியாக இருந்தார். இதன் கார ணமா கத் தெலு ங்கு தி ரை யுலகம் ப க்கம் ஒதுங் கினார்ஹீரோயின் சிந்து து லானி. அங்கு அவர் நடித்த திரை ப்பட ங்களும் ஹி ட் அடித்தது. த மிழி ல் விக்ரம் நடித்த மஜா திரைப்பட த்திலு ம்
ஒரு பாட லுக்கு கு த்தா ட்டம் போ ட்டார்ஹீரோயின் சி ந்து து லானி. தெலு ங்கில் சித்ரகதா திரை ப்பட த்தில் நடித்த சி ந்து துலா னியை.

அதன் பின்னர் தி ரை யில் பார் க்கவே மு டியவி ல்லை.ஹீரோயின் சிந்து அவ ருடை ய ந ண்பர் ஒருவரை கல்யாணம் செ ய்துவி ட்டு செட்டி லாகி விட்டார்.
இந்நி லையில் தன் க ணவ ர், கு ழந்தை யோடு இருக்கும் புகை ப்பட த்தைஹீரோயின் சி ந்து து லானி வெ ளியி ட்டு இரு க்கிறார்.

அதைப் பா ர்ப்பவ ர்கள் அடடேஹீரோயின் சி ந்து துலா னியா இது.? என ஆ ச்சர் யத் தில் மூ ழ்கி ப் போயு ள்ளனர். அந்த புகை ப்படம் தான் த ற் போ – து ச மூக வலை த்தள ங்கள் மு லம் ஷே ர் ஆகி வருகி ன்றது

Leave a Reply