முகத்தை எப்போதும் முடி வைக்கத்தை பாட்டில் வரும் ஹீரோயின் தொ ட் டால் பூ ம லரு ம் ப டத் தில் ந டித்த இந்த ந டிகை த ற்போ து எ ப்படி யுள்ளா ர் தெரி யுமா.? வை ரலாகு ம் புகை ப்படம் இதோ..!!

முகத்தை எப்போதும் முடி வைக்கத்தை பாட்டில் வரும் ஹீரோயின் தொ ட் டால் பூ ம லரு ம் ப டத் தில் ந டித்த இந்த ந டிகை த ற்போ து எ ப்படி யுள்ளா ர் தெரி யுமா.? வை ரலாகு ம் புகை ப்படம் இதோ..!!

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

த மி ழ் சி னிமா து றையி ல் மக் கள் ம த்தியி ல் ந டிகை யாக பிர பலமா க சி று து கால ம் எடு க்க தான் செ ய்யும் . அதி லும் கு றிப் பா க மக் க ளை த ங்க ள து ந டி ப் பின் மூல ம் க வர் வ து எ ன்ப து ச ற்று இ யலா த ஒ ன் று. அதே போல் தன து முத ல் ப டமா க இருந்தா லு ம் த ன து அ ந் த கே ர க்டர் மூல ம் மக் க ளை வெ குவா க கவ ர்ந் து பி ற கு தமிழ் சினி மா வில் கொடி கட் டி ப றக் கு ம்ஹீரோயின் க ளு ம் இரு க்க தான் செய் கி றா ர் கள்.

அந் த வ கை யி ல் த மி ழி ல் த ற் போது ந டிகை களி ன் படை யெடுப் பு அ தி க படி யா க உ ள் ள நி லையி ல் ப ல மு ன் னணி ந டி கைக ளே த ற் போது த ங் க ளது சி னி மா வில் இ ட த் தை த க்க வை த் துகொ ள்ள பெ ரி தும் போ ராடி வ ரு ம் நி லை ஏ ற் பட்டு வி ட் டது.

அதி லு ம் த ன து ஒ ரு பா ட ல் மூ ல ம் அ ள வி ல்லா ர சி க ர்கள் ம ன தில் இ ட ம் பிடி த் த ந டிகையா ன கௌரி முன் ஜா ல் அ வர் கள் த மி ழில் அறி மு கமா ன மு த ல் ப டமா ன தொ ட் டால் பூ ம ல ரும் ப டத்தி ல் அவ ருக் கு ஜோ டி யாக ந டி த்த பி ர ப ல இ யக்கு ன ரி ன் ம க னான ச க்தி.


அவ ர் கள் த ன து மு த ல் ப ட த்தி ன் மூல மே அ ள வி ல்லா ர சிக ர்கள் மன தி ல் இ டம் பி டி த் தார்.மே லு ம் அ ந்த ப ட த்தி ல் ம க்களி டையே பெரு ம் ஹி ட் ஆ னா பா டலா ன அர பு நா டே என் னு ம் ப டம் வெளி யா கி ப ல வ ருடங் கள் ஆ னா நி லையி ல் இ ன் றும் அ ந்த ப ட லை ம க் கள் கே ட்டு வ ருகிறார் கள்.


மேலு ம் அ தில் ந டி த்த ந டிகை யான கௌ ரி அவ ர் கள் த மி ழில் அ ந் த பட த் திற் கு பி றகு சி ங் கக்கு ட்டி எ ன்னு ம் படத் தில் நடி த்துள் ளார். அத ன் பி றகு இவ ரு க் கு த மி ழ் சி னிமாவி ல் ப டங் களி ன் வாய் ப்பு கி டைக்கவி ல்லை.

இவர் தமி ழ் சி னிமாவி ல் ம ட்டுமல் லாமல் தெ லுங்கு, மலை யா ளம், கன் னடம் எ ன அணை த்து மொ ழிகளி லும் ந டித்து ள்ளா ர்.இ ந்நிலை யில் அ வரது சமீ பத்தி ய பு கைப்பட மா னது ரசி க ர்கள் க ண் ணில் சி க்கியு ள்ள து. அதை கண் ட ரசிக ர்கள் வாய டை த்து போ யுள் ளர் கள். இ – தோ அவரது புகைப்படம்…

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

Leave a Reply