பா ஸ் எ ன்கிற பா ஸ்கரன் பட த்தில் நடித்த இவரை ஞா பகம் இருக்கா.? அடே ங்கப்பா, இவருக்கு இப்படி ஒரு அ ழகான ம னைவி யா.? புகைப்ப டத்தை பார் த்து விய ந்துபோ ன ரசிக ர்கள்..!! இணையத்தில் தீய பரவுகிறது !!

சினிமா

இந்த கா லகட்ட த்தில் ஏரா ளமான வெ ள்ளித்தி ரை சி னிமாவில் ஒரு சில திரை ப்பட ங்களில் நடித்து தனது சிற ப்பான நடி ப்பை வெளி க்காட்டி ம க்கள் ம த் தி – யில் பிரபல நடிக ராக திகழ் ந்து வருபவர் ஹீரோ அஸ்வின் ராஜா என்பவர். பிரபல திரை ப்பட த யா – ரி ப்பா ள ர் மறை ந்த பி சுவா மிநாதன் மக னாவா ர். இதனை தொடர் ந்து 2010 ஆம் வருடம் இய க்குனர் ராஜேஷ் இயக்க த்தில் ஹீரோ ஆ ர்யா நடி த்து வெ ளிவந்த

பாஸ் என்ற பா ஸ்கரன் என்ற திரை ப்பட த்தில் பா ல்பாண்டி என்ற கதாபா த்திர த்தில் நடித்து த மிழ் சி னிமாவில் அறி முகமா னார். இதில் மு க்கிய கதாபாத்திரத்தில் ஹீரோ ஆர்யா நயன்தாரா சந்தானம் மொட்டை ராஜேந்திரன் ஆகியோர் நடித்தி ருந்தனர். தனது முதல் திரை ப்படத் திலேயே தனது சிற ப்பான நடிப்பை வெ ளிக்கா ட்டி

ம க்கள் ம த் தி – யில் மி குந்த வரவே ற்பை பெற்ற தோடு தனக்கென தனி ரசிகர் பட் டாளத் தையே ஏற்படு த்தி னார். அந்த வகையில் கும்கி தி ல்லுமுல்லு நையாண்டி, சண்டிவீரன், வாலிப ராஜா தொடரி சரவணன் இருக்க ப யமேன் த ர்மபிரபு ஜா க்பாட் காட ன் போன்ற ஏரா ளமான திரை ப்பட ங்களில் நடி த்து ள்ளார்.

பின் 2012ஆம் வருடம் இயக்குனர் பி ரபுசா லமன் இயக்க த்தில் வெளிவந்த கும்கி எனும் திரை ப்படத்தின் மூ லம் ம க்கள் ம த் தி – யில் நீங்காத இடம் பெ ற்றார்.

இந்த இந்த திரைப்படம் இவரது சினிமா வா ழ்க்கை யில் ஒரு திரு ப்புமு னையாக அமை ந்தது. இதன் மூ லம் ஏரா ளமான பட வாய் ப்புகள் அவரைத் தே டி வந்தது.

பின் 2020ம் வருடம் ஹீரோ அஸ்வின் ராஜா தனது நீ ண்ட நாள் கா தலி யான வி த்யாஸ்ரீ என்பவரை கல்யாணம் செய்து கொ ண்டார். இந்த நிலையில் சமீப த்தில் ஹீரோ அஸ்வின் ராஜா தனது ம னை வியுடன் இருக்கும் சமீப புகைப் படங்க ளை ச மூக வலைத ளங்க ளில் வெளி யிட்டு இணை யத்தில் வை ர லா – க் கி வருகிறார். இதோ அந்த புகை ப்படம்..

Leave a Reply