சூர்யா வி ற்கு அம் மா வாக நடித் துள் ள சி ம் ரன்..!! ஆனா ல் விஜ ய்க்கு ம ட்டு ம் அம் மா வாக நடி க்க மாட் டா ரா ம் ..?? என் ன கார ண ம் இணையத்தில் காடு தீய பரவுகிறது காரணம் இதோ உங்களுக்காக !!!சிம் ரன்

சூர்யா வி ற்கு அம் மா வாக நடித் துள் ள சி ம் ரன்..!! ஆனா ல் விஜ ய்க்கு ம ட்டு ம் அம் மா வாக நடி க்க மாட் டா ரா ம் ..?? என் ன கார ண ம் இணையத்தில் காடு தீய பரவுகிறது காரணம் இதோ உங்களுக்காக !!!சிம் ரன்

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

சூர்யா வி ற்கு அம் மா வாக நடித் துள் ள சி ம் ரன்..!! ஆனா ல் விஜ ய்க்கு ம ட்டு ம் அம் மா வாக நடி க்க மாட் டா ரா ம் ..?? என் ன கார ண ம் இணையத்தில் காடு தீய பரவுகிறது காரணம் இதோ உங்களுக்காக !!!சிம் ரன்

தமிழ் சி னி மா உலகி ல் ஒரு கா லக் கட்டத்தில் ரசி கர் களின் ம த் தி – யில் கன வுக்க ன்னி யாக திக ழ்ந் தவர் தான் ஹீரோயின் சிம்ரன் அ வ ர்கள் . இவர் ரஜினி , கமல், விஜயகாந்த் ,விஜய், அஜித், சூர்யா போன் ற பல மு ன்னணி ந ட்சத்திரங் களுட ன் இ ணை ந்து ந டித்துள் ளார் என்பது குறிப் பிட த்த க்கது

.மே லும் இவர் தமிழ் மொழி மட்டு மல் லாமல் பி – ற தெலு ங்கு மொ ழி படங்களிலும் நடி த்துள் ளார் .இவ ரு டைய சிற ப்பா ன நடிப் பி ற்கும் ,நடன த்திற் கும் ஒரு தனி ரசிகர் மன்றம் மே உண்டு என்று கூட சொ ல்ல லாம். இதன் பின் னர் புது நடி கை களின் வரத்து அதிக மான தால் இவ ருக்கு சினி மா பட வா-ய் ப். பு. -க ள் கு றைய தொட ங்கி யது.

இதனா ல் நடி கை சிம்ர ன்கல்யாணம் செ ய்து கொண் டார் . மே லும் நடி கை சிம் ரன் திரு மண த் திற்குப் பிறகு சிறிது காலம் சினி மா துறை யில் இருந்து வில கியி ருந்தார் . பின்ன ர் பல ஆண்டுகள் கழி த்து தற்போது குணச் சித்திர கதாபா த்திர ங்க ளிலும் நடித்து வருகிறார். அந்த வ கையில் கடந்த சில மாதங் க ளுக்கு முன் வெளியான ஆந் தா லாஜி தான் பாவக் கதை கள்.


இதில் வான் ம கள் என்ற கதை யில் 2 குழந்தைகளுக்கு அம் மா வாக நடித் திருந் தார். இப்ப டியொ ரு நிலை யில் நடி கை சிம்ரன் அவர்கள் ச மீபத்தில் பேட்டி ஒ ன்றை கொ டுத் துள் ளார். அதில் அவரிட ம் ந டிகர் விஜய் க்கு நீங்க ள் அம் மாவா க நடிப்பீ ர் களா.? என்று கேட் டுள் ளா ர்கள் . அதற்கு ஹீரோயின் சிம் ரன் கூறி யிரு ப்பது, நான் க ன்னத்தி ல் முத்தமி ட்டால் , வாரணம் ஆயிரம் போன் ற ப டங்க ளில் அ ம்மா வாக நடித்தே ன்.

என் னை அம்மா கதா பாத் திரத் தில் ந டிக்க சொ ல்லி கேட்டா லும் , அது என க்கு பிடி த்து இரு ந்தால் மட்டு மே நான் சரி என்று சொ ல்லு வேன். அதற் காக விஜய்க் கு அ ம்மா வாக நடிப்பீ ர்களா.? என்று கேட்டால் அது நிச் சயம் நடக் காது ஒரு காரியம் . மக்களு ம் அ தை ஏற்க மா ட்டா ர்கள் என்று புன் ன கையு டன் கூறியு ள்ளார். மேலும் தமிழ் சினி மா உ லகில் ஒ ரு சில ஜோ டிகள் தான் எ ன் றுமே மக் கள் மத்தி யி ல் ஒரு தனி இட த்தை பிடி ப்பா ர்கள் .


அந்த வ கை யில் விஜ ய்-சிம் ரன் ஜோடி மக் கள் ம த் தி யில் பிரபலம் என் று கூட சொல் ல லாம் . அப்படி இவர் களின் கூட்ட ணி யில் வந்த ஒன் ஸ்மோர் , பி- ரி ய மா – ன வ ளே , து ள்ளாத மன மும் துள்ளும், உத யா போ ன்ற ப டங்க ளில் உத யா ப டத்தை தவிர மீதி இருக் கும் மூ ன்று படங் களு ம் பிளா க் பஸ் டர் ஹி ட் அடித் து சாத னை படை த் தது …

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

Leave a Reply