‘சிவாஜி’ படத்தில் நடித்த அங்கவை சங்கவை..? இப்போ எப்படி இருக்காங்க தெரியு மா..? வெளியான புகைப்படம் இதோ..

‘சிவாஜி’ படத்தில் நடித்த அங்கவை சங்கவை..? இப்போ எப்படி இருக்காங்க தெரியு மா..? வெளியான புகைப்படம் இதோ..

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

த மி ழ் சினி மா வில் பிர ம்மா ண்ட மான இ யக்கு னரா க தி க ழ்ந் து கொ ண்டி ருக் கும் இ யக்கு னர் எ ன்றல் அது சங் கர் தான். இ வர் இய க்க த்தில் 2007 ஆம் வருடம் வெ ளிவ ந்த சி வாஜி என்ற தி ரைப் படம் மி க ப் பெ ரிய அள வி ல் வ சூ ல் சா தனை செ ய்த து.

இந்த ப டத் தில் ரஜி னிகாந்த், ஸ்ரேயா, சுமன், விவேக் உ ட்ப ட ப ல நடி கர் கள் நடித் திருந் தார்கள். இந்த படம் ம க்க ள் ம த் தியில் வி மர் சன ரீ தி யா க ந ல்ல வர வேற் பை பெ ற் றுள் ளது.ர ஜினி காந் த்தி ன் மி கப் பெ ரி ய பிரமா ண் ட ப டமா க க ரு த்தப் படு வது சி வாஜி தி பாஸ் ப ட ம் தான்.

2007ல் வெ ளி யா கி இ யக் குந ர் ச ங்கர், ரஜி னி, ர குமா ன் வ ரிசை யில் இ ப்ப டமு ம் மெ கா சூ ப் பர் ஹி ட் ப டமா கு ம். அ ந்தப் ப டத் தில் வ ருகி ன்ற அ னை த்து கதா பா த் திர ங்க ளும் ர சிக்கு ம் ப டி அ மை த்த து தா ன்.இ ப்ப டத் தின் மிக ப் பெரி ய வெ ற்றி க்கு கா ரண மாக அ மை ந்தது.

கு றிப்பா க சா ல மன் பா ப்பை யாவி ன் மக ள் களா க வ ரும் அ ங்க வை சங்கவை என்ற க தா பாத் திர ங்கள் ர சிக ர்களை பெ ரும ளவு க வர் ந்த து.அ தே நேர த்தி ல் இ ந்த க தாபா த்தி ரங் கள் வை த்த தால் சி ல பி ர ச்சனை களு ம் ப டக் கு ழுவி ற்கு வந் தது.

ஆ னால் அ வர் கள் உ ண் மையி ல் மி க அ ழ கா க கு றிப் பாக வெள் ளை யாக இரு ப்ப து பல ரும் அ றிந்தி ரா த ஒ ன்று. ப டம் வெ ளி யாகி 13 வ ருட ங்கள் க ழித் து தற் போது அ வர்க ளின் புகை ப்பட ங்க ளை இ ணைய தளத் தில் பர வி வருகி றது.

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

Leave a Reply