சார்ப ட்டா பர ம்ப ரை படத் தில் ரங் கன் வாத்தி யாரு க்கு மனை வி யாக ந டித்த இவ ரை ஞாப கம் இ ருக் கா ..?? அட, இவ ரும் ஒ ரு பிரப லம் தா னா ..?? அது வும் இவ ர் இந் த ஹீரோயின் அம் மா வா ..?? வெ ளி யான குடு ம்ப போட்டோ உ ள் ளே ..!!

சினிமா

தமிழ் சினி மாவில் கட ந்த சில மாதங் களுக்கு முன் இயக்குனர் பா.ரஞ்சி த் இ யக்க த் தில்ஹீரோ ஆர்யா நடிப்பில் வெளி யான திரை ப்படம் சா ர்ப ட்டா பர ம்பரை. இந்த திரைப்படம் அமேசான் ப்ரைமில் வெ ளியா கியிரு ந்தது. மேலும் இந்த படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் சந்தோ ஷ் நாரா யணன் இசை யமை த்துள்ளார். மேலும் வெளிநாட்டில் மு ரட் டு விளையாட்டான கு த்து ச்ச ண்டை வி ளை யாட்டை மை யமாக கொண்டு இந்த படம் உ ரு வாகி யுள்ளது .


மே லும் இந்த ப டத் தி ல்ஹீரோ ஆர்யாவை த விர் த்து பல நடிகர்களி ன் க தாபா த்திரமு ம் மிகவும் சி றப் பான பா ரா ட்டு களை பெற்று வருகி ன்றது.அப்படி இந்த படத்தில் ம க் கள் கொண் டாடும் வேட த்தில் ஒருவர் வேம்புலி மற்றும் டான்சிங் ரோஸ் .மேலும் இந்த படத்தில் ஆ ண் க தாபா த்திர த் திற்கு இணையாக பெ ண் க தாபா த்திரங் களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடு க்கப்பட்டு இருக்கும்.

அந்த வ கை யில் இந்த படத்தில்ஹீரோ ப சுப தியின் ம னைவி யாக நடித்துள்ள கீதா கை லாசம் பற்றி பலர் அ றிந் திராத ஒரு உண் மை.த மிழ் திரை யுலகின் இயக் குன ர் சிகரம் எனக்கு ஒரு புக ழப் படும் கே.பா லச்சந்தர் அவர்களின் ம கன் கை லாச த்தின் ம னை வி தான் கீதா கை லாசம். மேலும் சிறந்த எ ழுத்தா ள ரான கீதா கைலாசம் ந டிகையா கவும் சார்பட்டா பரம்பரை படத்தில் நடி த்துள் ளார் .


மேலும் இவர் தயாரி ப்பாளராக வும் பல்வேறு மேடை நாடக ங்களை அர ங்கே ற்றி உள்ளார்.இதன் பின்னர் இ வரது க ணவ ர் இ ற ந்த பிறகு அவர் நடத்தி வந்த மி ன்பி ம்ப ங்கள் தயா ரிப்பு நி றுவன த்தை தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறார்.

இவருக்கு கல்யாணமாகி நடிக்க வேண்டும் என் பது தான் ஆசை. இயக்கு னர் கே.பாலச் சந்தர் கூட இவர் நடிக்க வி ரும்பி னார் .

ஆனால் இதை பற்றி யாரும் கேட்டது கூட இ ல்லை யாம். மேலும் மேகா , முப்ப ரிமா ணம் , டார்லிங் போன்ற பல திரைபடத்தில் நடித்த ஹீரோயின் சிருஷ்டி டாங்கே அவ ர்க ளின் தாயார் தான் கீதா கை லாசம் என்பதும் குறி ப்பிட த்தக்கது . இதோ இ வரின் குடும்ப போட்டோ …

Leave a Reply