குட்டை உடையி ல் தொடையை காட்டி போஸ் கொடு த்த லாஸ் லியா!!

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

லாஸ் லியா மரியனேச ன் இலங்கையைச் சே ர்ந்தவ ர் இவ ர் தமிழ் செய்தி வாசி ப்பாளரு ம், திரை ப்பட நடிகையு ம் ஆவா ர். 2015 ஆ ம் ஆண்டு இலங்கையி ல் தனியா ர் தொலை க்காட்சியி ல் நிகழ்ச்சி த் தொகு ப்பாளராகவு ம் செய்தி வாசி ப்பாளராகவு ம் பணிபுரிந்தா ர் .

losliya288-8621724

அத ன் பி ன்ன ர் த ன் பணியி ல் இருந்து விலகி 2019 ஆ ம் ஆண்டு விஜய் தொலை க்காட்சியி ல் ஒளிபர ப்பான பி க் பாஸ் தமிழ் சீச ன் 3 எ ன்ற பிரபல நிகழ்ச்சியி ல் போட்டியாளராக கலந்துகொண்டா ர். லொஸ் லியா பி க்பாஸ் நிகழ்ச்சியி ல் வெ ற்றிபெறவி ல்லை எ ன்றாலு ம் ம க்கள் மனதி ல் இட ம்பிடி த்தா ர். இவரி ன் அழகான இலங்கை தமிழா ல் தமிழ் ம க்களை வெகுவாக கவ ர்ந்தா ர்.

பி க்பாஸ் நிகழ்ச்சியி ல் இவரு க்கு ம் நடிக ர் கவி ன் இருவரி ன் இடையே காத ல் மல ர்ந்தது. லாஸ் லியாவி ன் தந்தை காதலை எதி ர் த்ததா ல் இருவரு ம் காதலை கைவிட்டன ர். பி க் பாஸ்சி லிருந்து வெளியேவந்தவுட ன் தமிழ் படங்களி ல் நடி க்க த் துடங்கிய லொஸ் லியா கைவச ம் நிறைய படங்களி ல் நடி த்து வருகிறா ர்.

losliya290-3432193

2020 ஆ ம் ஆண்டு கிரி க்கெட் வீர ர் ஹ ர்பஜ ன் சிங் நடி த்த முத ல் தமிழ் திரை ப்படமான “பிரண்ட்ஷி ப்” திரை ப்பட த்தி ன் மூல ம் கதாநாயகியை அறிமுகமானா ர் .சில மாதங்களு க்கு மு ன்பு வெளியான இந்த திரை ப்பட ம் சுமாரான விம ர்சன த்தையே பெ ற்றிருந்தது. அதுதடு த்து படங்களி ல் பிஸி ஆகா நடி த்து க்கொண்டிரு க்கிறா ர்.

losliya264-8337300

சோசிய ல் மீடியா க்களி ல் போட்டோஷூட் நட த்தி புகை ப்படங்களை வெளியிட்டு ரசிக ர்களை கவ ர்ந்து வரு ம் லாஸ் லியா மரியனேச ன், சமீப த்தி ல் தனது உட ல் எடையை குறை த்து slim ஆக உள்ள புகை ப்பட த்தை இ ன்ஸ்டாகிராமி ல் பகி ர்ந்து அனைவரு க்கு ம் இ ன்ப அதி ர்ச்சி கொடு த்தா ர் . த ற்போது கவ ர்ச்சி புகை ப்படங்களை வெளியிட்டு ரசிக ர்களை ஈ ர் த்துள்ளா ர்.

losliya291-9514191
losliya292-3971415
losliya293-9921306
losliya294-4824408
losliya295-3007981
losliya296-5250092
losliya297-3141451
losliya298-7248793

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

Leave a Reply