கா மெடி நடிகர் ரெடின் கிங்ஸ்லி சி னிமாவிற்கு வ ருவதற்கு முன் என்ன வே லை செ ய்தார் தெ ரியுமா.?? வியக்க வைக்கும் விஷயம்!! இணையத்தில் புகைப்படம் வைரல் !!

சினிமா

த ற்போ தைய த மிழ் சி னிமா வில் பி ரபல கா மெடி நடிகராக தி கழ்ந்து வருபவர் ரெடின் கிங்ஸ்லி. இவர் இய க் கு ன ர் நெல்சன் இ ய க் க த் தி ல் நடிகை நயன்தாரா நடித்து வெ ளிவந்த கோ லமாவு கோ கிலா எனும் தி ரைப்பட த்தின் மூ லம் த மிழ் சி னிமா உ லகில் அ றிமுகம் ஆனார். இந்தத் தி ரைப்பட த்தில் மு க்கிய க தாபாத்திரங் களாக நடிகை நயன்தாரா, யோகி பாபு , ரெடின் கிங்ஸ்லி, சரண்யா பொன்வண்ணன் ஆகியோர்,

நடித்திருந்தனர். ஹீரோ ரெடின் கிங்ஸ்லி பல வ ருடங்க ளுக்கு முன்பே சி னிமாவில் கால் பதிக்க வேண்டி இருந்தவர். இய க் கு ன ர் நெல்சன் திலீப் குமார் college யில் ப டிக்கும்போது நெருங்கிய ந ண்பராக ரெடின் கிங்ஸ்லி யுடன் ந ல்ல ப ழக்கம் ஏற்பட்டது. 2010ம் ஆண்டு இய க் கு ன ர் நெல்சன் டிலிப்குமர் இ ய க் க த் தி ல் ஹீரோ சிலம்பரசன் நடித்து வே ட்டை ம ன்னன் எனும்
தி ரைப்பட த்தில் கா மெடி ந டிகராக ரெடின் கிங்ஸ்லி மு க்கிய க தாபாத்தி ரத்தில் நடித்திருந்த நிலையில், இந்த தி ரைப்ப டம் ஒரு சில பி ரச்சனை யால் வெ ளியாகா மல் போனது. அதன் பிறகே கோ லமாவு கோ கிலா எனும் தி ரைப்பட த்தின் மூ லம் சி னிமா வில் கால் தடம் பதித்தார்.


அதன் பிறகு இய க் கு ன ர் நெல்சன் இ ய க் க த் தி ல் ஹீரோ சிவகார்த்திகேயன் நடித்து வெ ளிவந்த டா க்டர் எனும் தி ரைப்ப டத்தில் தனது சிறப்பான நடிப்பை வெ ளிக்காட்டி ம க்கள் ம த்தியில் மிகுந்த வ ரவே ற்பை பெற்று இருந்தார். அந்த வகையில் டா க்டர், அ ண்ணாத்த, கோ லமாவு கோ கிலா, அவள் வ ருவாளா, எல் கேஜி, ஏ1 , ஜா க்பாட் , நெ ற்றிக் கண் போன்ற,

ஏ ராள மான தி ரைப்படங் களில் ந கைச்சுவை நடிகராக நடித்து வருகிறார்.இந்த நிலையில் ஹீரோ ரெடின் கிங்ஸ்லி பற்றிய சு வாரஸ்ய மான த கவலை உள்ளது. இவர் சி னிமா வில் வருவதற்கு முன்பு எ க்ஸி பிஷன் ஆ ர்கனை சர் ஆக ப ணிபுரிந்து வந்தார். இவரை சி னிமா வில் கா மெடிய னாக தான் பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் இவர் பி சினஸ் என்று வந்துவிட்டால்,

ரொம்ப க ண்டிப்பாக தான் வே லை செய்வார். அப்போதான் வே லையாட்க ளிடம் வே லை வாங்க முடியும் என ஒரு பே ட்டியில் கூ றி யி ருந் தா – ர். மேலும் இவருக்கு சிறு வய திலிரு ந்தே ந டனத்தில் மிகுந்த ஆ ர்வம் உடையவர். ஆகையால் ஹீரோ அஜித் நடித்த அவள் வ ருவாளா எனும்,

தி ரைப்பட த்தில் ந டன கு ழுவில் பா டலுக்கு ந டனமாடியிருக் கிறார். கா மெடி நடிகராக இருந்தாலும் எ திர் மறை க தாபாத்திர த்தில் நடிப்பது இவரின் ஆ சையாம். மேலும் தற்போது இய க் கு ன ர் நெல்சன் டிலிப்குமர் இயக்கத்தில்,


ஹீரோ விஜய் நடித்துவரும் பீ ஸ்ட் எனும் தி ரைப்பட த்தில் மு க்கிய க தாபாத்திர த்தில் நடித்து வருகிறார். தற்போது உள்ள அனைத்து பி ரபல ந டிகர்களு டன் நடித்து வரும் நிலையில் எ திர்கால த்தில் பி ரபல கா மெடி நடிகராக வருவார் என ச மூக வ லைதளங்க ளில் அவரது ரசிகர்கள் க மெ ண்ட் செய்து வ ருகின் றனர்..

Leave a Reply