கானா பாலா சி னிமாவு க்கு வருவ தற்கு முன் என் ன வே லை செ ய்தார் தெரி யுமா.? அட, கொடு மையே இதை வி ட்டுவி ட்டா பாடல் பாட வ ந்தார்.? வெ ளியான போட்டோ உள்ளே..!!

சினிமா

சி னிமா உ லகை பொறு த்தவரை கதை க்கு எந்த ளவு மு க்கிய த்துவம் கொடு க்கின் றார்கள் அதே அளவி ற்கு அந்த திரை ப்பட த்தில் வரும் பாட ல்களுக்கு மு க்கிய த்துவம் கொ டுக்க வே ண்டும். அப்பொழுது தான் ம க்கள் ம த்தியில் இந்த திரை ப்படம் நல்ல ஒரு வரவே ற்பு பெ ற்று வரும்.

அந்த வகையில் த மிழ் சி னிமாவி ல் கானா பாட லுக்கு எ ப்போ துமே ஒரு தனி ரசிக ர்கள் ப ட்டா ளம் இரு க்கி ன்றது. தற்போது இ – ரு க் கு ம் சந்தோஷ் நாரா யணன் வரை ப ல்வே று இசை யமை ப்பாள ர்களின் திரை ப்பட ங்களில் கானா பா – ட ல் க ள் தான் மிகவும் அ திக மாக இருந்து வ ந்தது. மேலும் ச ங்க கால த்திலே யே த மிழ் சி னிமாவில் கானா பா – ட ல் க ள் அ திகம் இடம் பெ ற்று இரு ந்தது.

மேலும், கா னா பா – ட ல் க ள் என்று சொ ன்ன தும் ஒரு சிலர் மட் டுமே நம் நி னைவிரு க்கும் முதலில் வ ந்துவி டுவா ர்கள். அந்த வகையில் கானா பாலா வும் ஒருவர். இவரது உண் மையா ன பெயர் எ ன் னவென்று பலரு க்கும் தெரி யாது.? இவ ருடைய பெயர் பாலா முருகன்.

மேலும், இவரை அ னா தை பாலா, கானா குயில்,
கிங் பா லா என்று பல பெய ர்களை வை த்து அழை ப்பா ர்கள். ச மீப த்தில் பேட்டி ஒ ன்றில் ப ங்கே ற்ற போது நான் கல் லூரியில் இ – ரு க் கு ம் போதே பல பா டல்க ளை பாடி உ ள்ளதா கவும் அதன் பின்னர் ப டித்து முடி த்துவி ட்டு வழ க்கறி ஞரா க ப ணியா ற்றி யதா கவும் அவர் கூ றியு ள்ளார் அந்த பே ட்டியில்.


மேலும், வழ க்கறி ஞரா க இ – ரு க் கு ம் போதே ஒரு நா ளை க்கு 1000 முதல் 1500 வரை ச ம்பாதி த்து உ ள்ளா ராம். மேலும், இவர் வழ க்கறி ஞராக இரு க்கும் போதே கானா க லை நிக ழ்ச் சிகளை நடக்கும் கு ழுவில் ஒரு த லைமை பொ றுப்பி ல் இரு ந்து ள்ளார் என்பது குறி ப்பிட த்த க்கது. அந்த நிக ழ்ச்சி க்கு வரவு செ லவு க ணக்கு இவர்தான் பார் த்து க் கொ ண்டார்.

அப்போது ஒரு நிக ழ்ச்சி யை நட த்தி னால் இவ ருக்கு 50 முதல் 80 ஆயிரம் வரை கி டைக்கு மாம். அதன் பின்னர் தான் இவ ருக்கு சி னிமா வில் பாடும் வா ய்ப் பு கி டைத்த தும் ஒரே நேர த்தில் வழ க்கறி ஞரா க பா டகரா கவும் இருக்க மு டியாது எ ன்பத னால் இவர் வ ழக்க றிஞர் தொ ழிலை வி ட்டுவி ட்டார். இப்போது சி னிமா வில் எனக்கு ஒரு திரை ப்பட த்தி ற்கு ஒரு லட்சம் முதல் ச ம்ப ளம் வழ ங்கப்ப ட்டது.

ச மீப த்தி ல் இவர் சம்பா தித்த ப ணத் தை தான் சேமி த்து வை த்த தே இல்லை அ வசர செ லவு க்கு மட்டும் ஒரு ப த்தா யிரம் வங்கி கண க்கி ல் இ – ரு க் கு ம். இப்போது கூட என் என் னிடம் ப ண ம் கி டையாது ப ணத் தை விட ந ம்பி க்கை மட்டும் தி ற மை தான் பெ ரி சு என்று அவர் கூறி யுள் ளார். இந்த போட்டோ பதி வு தான் ச மூக பக்க த்தில் வைர ளாக பர வி வருகி ன்றாது

Leave a Reply