எதிரிக்கும் இந்த நிலைமை வர கூடாது ?பு ற்றுநோ யால் பா திக்கப் பட்ட பி ரபல த மிழ் ஹீரோயின் ..?? சி கிச் சைக்கு பிறகு ஆ ளே அ டையா ளம் தெ ரியாத அ ளவுக்கு மா றிவிட்டார்..!! இ ணை யத்தில் வெ ளியான பு கைப்பட த்தை கண்டு அ திர்ச்சி யில் ரசிகர்கள்..!!

எதிரிக்கும் இந்த நிலைமை வர கூடாது ?பு ற்றுநோ யால் பா திக்கப் பட்ட பி ரபல த மிழ் ஹீரோயின் ..?? சி கிச் சைக்கு பிறகு ஆ ளே அ டையா ளம் தெ ரியாத அ ளவுக்கு மா றிவிட்டார்..!! இ ணை யத்தில் வெ ளியான பு கைப்பட த்தை கண்டு அ திர்ச்சி யில் ரசிகர்கள்..!!

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

தெ ன்னி ந்திய த மிழ் சி னிமா வில் பிற மொ ழி நடிகர்களும் த மிழ் சி னிமா வில் அ றிமுகமாகி பி ரபலம் அ டைகின் றனர். அந்த வகையில் க தை எ ழுத்தாளரா கவும் த யாரிப்பாளரா கவும், இய க்கு ன ரா க வு ம, பி ன்னணி பா டகரா கவும், தி ரைப்பட நடிகராகும் செயல்பட்டு வருபவர் ஹீரோ சுதீப். இவர் க ன்னட தி ரைப்பட உ லகை சேர்ந்தவர். த மிழ், தெ லுங்கு, ஹி ந்தி போன்ற பல மொ ழித் தி ரைப்படங் களிலும் நடித்துள்ளார்.

இவர் தனது ஆரம்ப காலங்களில்,க ன்னட சி னிமா வில் அதிகமாக நடித்து வந்தார். பிறகு 2003 ஆம் வருடம் இயக்குனர் வெங்கடேஷ் இயக்கத்தில் ஹீரோ சிலம்பரசன் நடித்து வெ ளிவந்த த ம் எனும் தி ரைப்பட த்தில் மு க்கிய க தாபாத்திர த்தில் நடித்திருந்தார். அந்த வகையில் வா லி, நான் ஈ , பா குபலி , பு லி போன்ற
ஏ ராள மான தி ரைப்படங் களில் நடித்துள்ளார். இ ந்தியா வில் பி ரம்மா ண்ட இ யக்கு னராக தி கழ்ந்து வருபவர் இயக்குனர் ராஜமவுலி. 2012ஆம் வருடம் இயக்குனர் ராஜமவுலி இயக்கத்தில் வெ ளிவந்த நான் ஈ எனும் தி ரைப்பட த்தில் ஹீரோ சுதீப் க தாநாயக னாக நடித்திருந்தார்.

இந்த தி ரைப்பட த்தில் மு க்கிய க தாபாத்திர த்தில் ஹீரோ சுதீப், சமந்தா ருத் பிரபு, சீனிவாச ரெட்டி, சந்தானம், ஹம்சா நந்தினி ஆகியோர் நடித்திருந்தனர். இந்த தி ரைப்ப டம் ம க்கள் ம த்தியில் மி குந்த வ ரவே ற்பை பெற்றதோடு வ சூல் ரீ தியா கவும், வி மர்சன ரீ தியா கவும்,

வெ ற்றி ப டமாக அமைந்தது. இந்த தி ரைப்பட த்தில் வி ல்லனாக நடித்த ஹீரோ சுதீப் உடன் ஒரு கா ட்சியில் பெ ண்ணாக நடித்திருப்பவர் தான்ஹீரோயின் ஹம்சா நந்தினி. இவருக்கு ச மீபத்தில் கீ மோதெ ரபி கா ரணமாக உ டலில் பி ரச்சனை ஏ ற்பட்டு ள்ளது என்று த கவல்கள் வெ ளியா கியது.

இந்த நிலையில்ஹீரோயின் அனுஷா நந்தினி தனது ச மூக வ லைதளப் பக் கத்தில் கூ றியிருப்பது எ ன்னவென் றால் 4 மாத ங்களுக்கு முன்பு, என்னுடைய மா ர்பக த்தில் ஒரு சிறிய க ட்டி வந்தது. அதை ம ருத்துவம னைக்கு சென்ற ப ரிசோ தனை செய்து , பிறகு தான் தெரிந்தது எனக்கு

மூ ன்றாம் நிலை மா ர்பக பு ற்றுநோய் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் சில வா ரங்களுக்கு முன் தான் அ றுவை சி கிச்சை செய்யப்பட்டு, அந்த க ட்டி நீ க்கப்பட் டது. இதற்குப் பிறகு தற்போது எந்த ஒரு பி ரச்சனை யும் இல்லை என ம ருத்துவ ர்கள் கூறினார்கள்.

இதுவரை நான் 9 மு றை
கீ மோதெ ரபி செய்து இருக்கிறேன். இன்னும் ஏ ழு முறை செய்ய வேண்டி இருக்கிறது என ம ருத்துவ ர்கள் கூறுகிறார்கள். பு ற்றுநோய் கா ரணமாக மொ ட்டையடி த்து உள்ளேன்.

இந்த செ ய்தியை அறிந்த ரசிகர் ம த்தியில் சோ கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த செ ய்தியை ச மூக வ லைதளங் களில் வெ ளியி ட்டு இ ணைய த்தில்ஹீரோயின் ஹம்சா நந்தினிக்காக பி ரார்த் தனை செய்து வ ருகிறா ர்கள்..

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

Leave a Reply