இயக்குனர் பா ரஞ்சித் ம னைவியை பா ர்த்துள்ளீ ர்களா..?? அட இவருக்கு இவ்வளவு அ ழகான ம னைவியா..?? இ ணைய த்தில் வெ ளிவந்த போட்டோ கண்டு அ திர்ச் சியில் ரசிகர்கள்..!!

சினிமா

த மிழ் சி னிமா து றையில் ஏ ராளமான இ – ய க்கு ன ர் – கள் இருந்தாலும் தனது சிறப்பான இ யக்கத் தால் ம க்கள் ம த்தியில் பி ரபலம் அடைந்தவர் இயக்குனர் பா ரஞ்சித். இவர் தி ரைக் கதை ஆ சிரியரா கவும் தி ரைப்பட இ யக்குனரா கவும் இருந்து வருகிறார். இயக்குனர் பா ரஞ்சித் இயக்குனர் வெங்கட் பிரபுவிடம் உ தவியாள ராக ப ணிபுரி ந்து வந்தார்.

அதன் பிறகு 2012ஆம் வருடம் ஹீரோ தினேஷ் நடித்து வெ ளிவந்த அ ட்டக த்தி எனும் தி ரைப்பட த்தை இயக்கி த மிழ் சி னிமா வில் இ யக்கு னராக அ றிமுகமா னார். தனது1தி ரைப்படத் திலேயே சிறந்த தி ரைப்பட த்தை எடுத்து ம க்கள் ம த்தியில் மி குந்த வ ரவேற் பைப் பெற்றார். இதில் மு க்கிய க தாபாத்திரத் தில் ஹீரோ தினேஷ், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், நந்திதா ஆகிய நடித்துள்ளனர்.


அந்தவகையில் மெ ட்ராஸ், க பாலி, ப ரியே றும் பெ ருமாள், கா லா, சா ர்பே ட்டா ப ரம்பரை போன்ற ஏ ராள மான தி ரைப்பட ங்களை இ யக்கியு ள்ளார். 2018ஆம் வருடம் இயக்குனர் பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் வெ ளிவ ந்த ப ரியே றும் பெ ருமாள் என்னும் தி ரைப்படத் திற்கு சிறந்த தி ரைப்படத்தி ற்கான

தே சிய வி ருது கிடைத்தது. மேலும் ச மீப த்தில் வெ ளிவந்த சா ர்பே ட்டா ப ரம் பரை எனும் தி ரைப்ப டம் ம க்கள் ம த்தியில் மி குந்த வ ரவே ற்பை பெற்றதோடு வ சூல் ரீ தியாகவும் வி மர்சன ரீ தியாகவும் வெற் றிப்பட மாக அமைந்தது. இயக்குனர் பா ரஞ்சித் அனிதா என்பரை கல்யாணம் செய்து கொண்டார்.


இவர்களுக்கு மகிழினி என்ற ம களும் மிளிரன் என்ற ம கனும் உள்ளனர். இந்நிலையில் இயக்குனர் பா ரஞ்சித் தனது ம னைவி மற்றும் ம கன் ம களுடன் இருக்கும் ச மீப பு கைப்பட ங்களை ச மூக வ லைதள ங்களில் வெ ளியிட்டு இ ணைய த்தில் வை ரலா க்கி வ ருகி றார். இதோ அந்த பு கைப்ப டம்..

Leave a Reply