ஆராச்சியாளர்களுக்கும் பதில் கூற முடியவில்லை சாவல் வீட்ட தமிழனா சும்மாவா !! அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்திய வீடியோ இதோ உங்களுக்காக !!

வைரல் வீடியோ

இந்தியர்கள் என்றால் இன்னும் வெளிநாடுகளின் ஒரு வீத ஆச்சிரியத்தில் தான் பார்க்கின்றன அதும் முந்தையை தலைமுறைகளை சொல்லவை வேண்டாம் மருத்துவமும் அறிவியலும் சி ற ந் து தான் இருக்கிறது .


கட்டிட கலைகளையும் சிறந்து ஆச்சிரியத்தையும் புகட்டும் வண்ணம் உள்ளார் இந்தியர்கள் தான் அதிக அளவு ஆராட்ச்சி ஊடகக் களிலும் உள்ளார் .

Leave a Reply