அம்மாடியோ !! இவங்கதான் பாடகர் மனோவின் மகளா போசாமல் படம் நடிக்க வந்திடலாம் போல இருக்கே அவளுக்கு அழகு நீங்களே பாருங்க!! இணையத்தில் வைரல் ஆகும் புகைப்படம் இதோ !!!

சினிமா

சி னிமா உ லகில் ஏரா ளமான பாடக ர்கள் இரு க்கின் றார்கள். அந்த வ கையில் ம னோவும் ஒ ருவர். இவர் ஒரு தென் னிந் தியத் தி – ரை ப்படப் பா டகரும் ஆவார்.

இவர் த மிழ் மட் டுமல் லாமல் மலை யாளம், தெலு ங்கு, கன் னடம் மற்றும் இ ந்தி மொழி தி – ரை ப்பட ங்களில் ஏரா ளமான தி – ரை ப்பாட ல்களை பாடியு ள்ளார் என்பது கு றி ப்பி டத் த க் கது. இவர் தனது தி – ரை த்து றையில் நடிக ராக துவ ங்கி பி ன்னர் பின் னணி பாட கராக பணி யாற்றி வருகி ன்றார்.

இத்தனை தொடர்ந்து சின் னத்த ம்பி என்ற தி – ரை ப்பட த்தின் தூளி யிலே என்ற பாடலு க்காக தமி ழ்நாடு அர சு விருது இவரு க்கு கிடை த்தது என்பது கு றி ப்பி டத் த க் கது.

மேலும், இவர் இளை யரா ஜாவுடன் தனது நீ ண்ட கால வாழ் க்கையை தொட ங்குவ தற்கு முன் ஏ ற்கனவே நிறுவ ப்பட்ட பாட கராக திற ந்து ள்ளார். இவர் ஆ ரம்ப கால த்தில் பல மேடை நாடக ங்களில் நடித்து 15 தெ லுங்கு
தி – ரை ப்பட ங்களில் நடித்து ள்ளார்.

இவர் ஏரா ளமான பிரபல முன் னணி பாடகர் அவர்க ளுடன் இணை ந்து பின் னணி பா ட்டு பாடியு ள்ளார் என்பது கு றி ப்பி டத் த க் கது. இதனைத் தொட ர்ந்து மனோ அவர்கள் 1985இல் ஜமீலா எ ன்பவரை கல்யாணம் செ ய்து கொ ண்டார்.

இவர்க ளுக்கு 3 கு ழந் தைகள் உள் ளனர். அந்த வகையில் இவரது ம களி ன் போட்டோ ச மூக வலை த்தள பக்க த்தில் மிக வைர லாக பர வி வருகி ன்றது. இதோ அந்த போட்டோ நீங்க ளும் பாரு ங்கள்…

Leave a Reply