அம்மாடியோ !!அரசன் சோப் விளம்பரத்தில் வந்த குட்டி குழந்தை நடிகர் விஜய்யுடன் நடித்துள்ளாரா இது தெரியாம போச்சே!!

அம்மாடியோ !!அரசன் சோப் விளம்பரத்தில் வந்த குட்டி குழந்தை நடிகர் விஜய்யுடன் நடித்துள்ளாரா இது தெரியாம போச்சே!!

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

ஆ ரம்ப காலக ட்ட த்தில் விள ம்பர ங்களில் குழ ந்தைக ளை வை த்து எடு க்கப்ப ட்ட அவர்கள் இன்று ஒரு சில ர்கள் சினி மா நடி கைகளை வி ட அ ழகாக மா றியுள் ளார்கள். அந்த வகையில் அ ரசன் சோ ப் விள ம்பர த்தில் வந்த கு ட்டி கு ழந் தை தற்போது நடி கையாகியு ள்ளார் என்பது ப லரு க்கும் ஒரு ஆச் சரிய த்தை ஏ ற்படு த்தியு ள்ளது. கடந்த, வருடம் க்கு முன் அ ரசன் சோப் விள ம்பர த்தில் அ ரசன் சோ ப் இது ரொ ம்ப ரொ ம்ப நல்ல சோ ப்பு என்று சொ ல்லும் கு ட்டி பா ப்பா வை அவ்வ ளவு எ ளிதில் யா ராலும் மற ந்துவி ட முடி யாது.

தற்போது நடி ப்புடன், மா டலிங் செய்து வருகி ன்றார். மேலும், வி ள ம் ப ர பட ங்களில் நடி த்து கொண் டிருந்தா லும் அதன் அடி ப்ப டையில் தற்போது கடந்த ஆண்டு பி ரபல இய க்குனர் அட்லி இ ய க்க த் தி – ல் வெ ளிவந்த இத்திரை ப்படத்தில் நடிகர் விஜய் நடித் துள்ளார்.

அந்த திரை ப்பட த்தில்ஹீரோயின் சம ந்தாவின் த ங்கையாக ப ல்லவி யாக என்ற ஒரு கதாபா த்திரத்தில் நடித்த பெ ண்தா ன் இவர். இவரு டைய பெயர் அய்ரா. இதுவரை கி ட்டத்த ட்ட 350 க்கும் மே ற்ப ட்ட விள ம்பர ங்களில் நடி த்துள் ளார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது.


இந்த காலக ட்ட ங்களில் பி ரபல ங்களின் குழ ந்தை ப்பருவ புகை ப்பட ங்களை பார் ப்பதில் ரசிக ர்களுக்கு அப்படி ஒ ரு கொண் டாட்டம்.

அது ந ம்மை ஒரு வெகு வாக க வர் ந்து வருகி ன்றது. கடந்த, ஆண்டு ச கா என்ற திரை ப்பட த்தில் இவர் கதா நாயகி யாக நடி த்துள் ளார். அந்த திரை ப்படம் ஓர ளவுக்கு வெற் றி பெற்று ள்ளது. அதன் பிறகு ப ட வாய் ப்பிற் காக கா த்துக் கொ ண்டு இரு க்கி ன்றார்.

அந்த வகையில் தற்போது குழ ந்தை யின் போட்டோ இணைய த்தில் வைர லாகி வருகி ன்றது. தற்போது த மிழ் உ ச்ச நட்ச த்திரமாக இவர் மாறியு ள்ளார். இந்த வகையில் இவ ருடைய போட்டோ தான் தற்போது ச மூக வலைத ளங்க ளில் வைர லாக பர வி வருகி ன்றது. இதோ அந்த போட்டோ நீ ங்களும் பாரு ங்கள்…

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

Leave a Reply